Projekty

W Przedszkolu Miejskim Nr 10 jest realizowany projekt POCZTÓWKA Z PRZEDSZKOLA, którego koordynatorem z ramienia Przedszkola jest Małgorzata Kania.
REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„POCZTÓWKA Z PRZEDSZKOLA”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ideą wiodącą projektu „Pocztówka z przedszkola” jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów. Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 6 w Lęborku wraz z autorką projektu Moniką Gumińską. Jest to projekt zasięgu ogólnopolskiego, w którym udział mogą wziąć wszystkie placówki przedszkolne oraz oddziały przedszkolne na terenie całego kraju.
II CELE PROJEKTU
Głównym celem projektu „Pocztówka z przedszkola” jest wymiana pocztówek i listów z innymi dziećmi na terenie całej Polski.
Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych, do promowania własnego regionu i przedszkola/placówki, a także poznawania innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców.
III UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikami projektu „Pocztówka z przedszkola” mogą zostać placówki przedszkolne/ oddziały przedszkolne na terenie całej Polski, których osoby reprezentujące posiadają konto na portalu społecznościowym „Facebook”. Chęć wzięcia udziału w projekcie można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
IV WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Warunkami przystąpienia do projektu „Pocztówka z przedszkola” są:
– zapoznanie się z dokumentami projektu: opisem projektu, regulaminem Projektu ogólnopolskiego „Pocztówka z przedszkola”, formularzem zgłoszeniowym (wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania na oficjalnym profilu Facebook – link: https://web.facebook.com/groups/112016222792168/ );
– zgłoszenie do projektu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, wypełnionego oraz wysłanego na adres mailowy: pocztowkazprzedszkola@o2.pl;
Wypełniony formularz należy podbić pieczątką przedszkola, podpisać (koordynator projektu) wysłać (skan dokumentu) na adres pocztowy: pocztowkazprzedszkola@o2.pl do 10 września 2017 r. roku do godziny 00:00.
Uwaga!!!!
Z każdego województwa zostanie wybranych 5 placówek, które jako pierwsze dokonają rejestracji placówki do udziału w projekcie.
– zaakceptowanie regulaminu projektu;
– zgłoszenie chęci czynnego udziału w projekcie;
– wyrażenie zgody na publikację zdjęć na stronie projektu;
– w przypadku wysłania zdjęć, na których pojawi się wizerunek dzieci należy posiadać zgodę rodziców na publikację wizerunku dziecka (dokument zachowujemy w swojej placówce);
V REALIZACJA PROJEKTU
Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
– przestrzegania regulaminu projektu;
– zapoznania się z listą uczestników projektu;
– wysyłania pocztówek tylko do placówek znajdujących się na liście zarejestrowanych uczestników;
– odsyłania pocztówek wszystkim placówkom, od których pocztówki otrzyma;
– stworzenia ekspozycji otrzymanych pocztówek na tablicy „Pocztówka z przedszkola” i zaprezentowania jej na stronie projektu.
Wysyłanie pocztówek rozpoczynamy w miesiącu wrześniu. Po zarejestrowaniu uczestników zostanie utworzona lista placówek, do których będzie można wysyłać pocztówki (lista placówek zostanie podzielona na województwa). Z każdego województwa zostanie wybrane po 5 placówek, które jako pierwsze dokonają rejestracji. Celem pośrednim jest, by każda placówka otrzymała przynajmniej 1 pocztówkę z każdego województwa Polski, a co za tym idzie należy wysłać co najmniej 16 pocztówek – do każdego województwa, by właśnie tyle otrzymać z powrotem. W swoich listach/kartkach opisujemy krótko swoją grupę i przedszkole, a także miejscowość w której mieszkamy. Oczywiście poza pocztówką/ listem można dołączyć „coś od siebie” – rysunki, zdjęcia itp. Z pewnością będzie to miły element zaskoczenia. Tematyka kartek i listów związana może być z obchodzonymi świętami lub ważnymi wydarzeniami przedszkolnymi.
Finalnym elementem projektu będzie stworzenie w każdej placówce mapy Polski „Pocztówka z Przedszkola” (przez każdego czynnego uczestnika projektu), sprawdzenie czy udało się otrzymać przynajmniej 1 pocztówkę z każdego województwa w Polsce oraz zaprezentowanie zdjęcia swojej mapy na stronie projektu. Na mapie zaznaczone zostaną miejscowości, z którymi nawiązano wymianę pocztową.
Na zakończenie projektu każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do przesłania zdjęcia swojej mapy na adres mailowy: pocztowkazprzedszkola@o2.pl; lub na stronę projektu: https://web.facebook.com/groups/112016222792168/
VI TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
– projekt „Pocztówka z przedszkola” będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018 (od września 2017 r. do maja 2018 r.)
– rejestracja uczestników będzie miała miejsce w dniach od 04.09.2017 r. do 10.09.2017r.
– lista placówek zarejestrowanych do udziału w projekcie – 17.09.2017r.
– wysłanie certyfikatów udziału w projekcie nastąpi drogą elektroniczną do dnia 15.06.2018r.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 wszystkie pytania i sprawy dotyczące projektu należy kierować na adres mailowy projektu: pocztowkazprzedszkola@o2.pl;
– udział w projekcie jest bezpłatny, koszty wysyłania pocztówek ponoszą uczestnicy projektu we własnym zakresie;
– organizator projektu zastrzega sobie prawo do publikowania materiałów dotyczących przebiegu projektu (zdjęcia, teksty) na stronie projektu: https://web.facebook.com/groups/112016222792168/

W ramach projektu „Przedszkolak bezpieczny na drodze” w Przedszkolu Miejskim nr 10 zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Celem zajęć było:

  • przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym,
  • poprawę bezpieczeństwa dzieci na drogach,
  • przybliżenie dzieciom w formie zabawowej tematyki związanej z ruchem drogowym,
  • uświadomienie dzieciom, że podejmowana tematyka dotyczy zarówno ich, jak i dorosłych.

Podjęte działania związane z promocją wśród dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach zostały uwiecznione na fotografiach. Wychowawczynie grupy otrzymały z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pomoce dydaktyczne, które zostały wykorzystane podczas zajęć. Opis z przeprowadzonych zajęć oraz zdjęcia zostały zgłoszone do konkursu związanego z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego nad którym patronat sprawują: CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO oraz The Walt Disney Company.