Rewalidacja

W naszym Przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną organizowane są zajęcia rewalidacyjne    
                                                                                     

 

Aby zajęcia były zorganizowane w pełni dla określonego dziecka orzeczenie takie musi być przedstawione dyrekcji placówki do końca września danego roku.

 

 

Rewalidacja to działania, które przy zastosowaniu specjalnych metod i środków umożliwiaj osobie niepełnosprawnej jak najlepszy rozwój fizyczny, psychiczny oraz społeczny.
Celem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych dziecka, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w życiu.

 

Terapeuta nie uczy, lecz proponuje interesujące zajęcia i służy pomocą, nie egzekwuje wiadomości i nie ocenia za pomocą stopni, lecz wprowadza korekty i szuka sposobów przezwyciężania trudności. Terapeuta musi stosować ćwiczenia z pełną świadomością celu swego działania. W razie potrzeby musi umieć przekształcać ćwiczenia, dostosowując je do potrzeb pracy z danym dzieckiem oraz znajdować nowe sposoby przezwyciężania trudności i utrwalania nowych nawyków.

 

Ćwiczenia i metody prowadzenia zajęć dobierane są indywidualnie do możliwości potrzeb dziecka. W czasie ćwiczeń przestrzegane są zasady higieny psychicznej, uważne stopniowanie wysiłku uczniów, nie dopuszczenie do zmęczenia, znużenia. Stworzenie atmosfery pogody, budzenia wiary we własne możliwości.

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przez nauczyciela, który posiada odpowiednie przygotowanie do prowadzenia zajęć:

 

mgr Marta Zakrzewska

logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog

 

 ZAJĘCIA  ODBYWAJĄ SIĘ W 

Wtorek 11.00-12.00

           Czwartek 11.00-12.00